Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია შპს „ ვუვ.ჯი ვებ გვერდის (/: [401983341] შემდგომში: კომპანია) კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განსაზღვრა, რომელიც აერთიანებს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების მოპოვების, დამუშავებისა და დაცვის პირობებსა და მექანიზმებს.

კომპანია განაცხადებს, რომ დაიცავს მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ გამოიყენებს მათ არამართლზომიერად და უზრუნველყოფს მომხმარებელთა სრულ ინფორმირებას მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას კომპანია უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი კომპანიას ნებაყოფლობით გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში  მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო ნომერი;
სახელიგვარი/სახელწოდება;
ტელეფონის ნომერი;
ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი;
საბანკო ანგარიში;
ელ.ფოსტა;

კომპანია მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს იღებს და ამუშავებს ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველყოფის, პროდუქტებისა და მომსახურების თაობაზე მომხმარებელთა ინფორმირების, სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტურად შესრულების, ფინანსური ოპერაციების განხორციელების, კომპანიის მომსახურებისა და პროდუქციის მიწოდების, მარკეტინგული აქტივობების განხორციელების, მომხმარებელთათვის რელევანტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

კომპანიის მიერ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების გამოყენების მთავარი სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს აღნიშნულის თაობაზე მომხმარებელთა თანხმობა და კომპანიის კანონიერი ვალდებულებები ხარისხიანი მომსახურების გაწევის კუთხით.

პერსონალური მონაცემები სშენახვის ვადა
მომხმარებელთა მიერ მიწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს კომპანია შეინახავს მომხმარებელთან სამართლებრივი ურთიერთობის განმავლობაში.

კომპანია აღნიშნულ პერსონალურ მონაცემებს ინახავს მომხმარებელთან სამართლებრივი ურთიერთობის დასრულებიდან 5 წლამდე ვადით, რათა უზრუნველყოს კითხვებსა და საჩივრებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დეტალური პასუხის დაბრუნება, საკუთარი პოზიციის დამტკიცება. მომხმარებელი უფლებამოსილია ამ ვადის განმავლობაში მოითხოვოს საკუთარი პერსონალური მონაცემების წაშლა ან გამოყენების შეწყვეტა, თუ კი კომპანიას არ გააჩნია მათი შენახვის შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი. მომხმარებლის მოთხოვნით მონაცემთა წაშლის შემთხვევაში კომპანია აკეთებს მითითებას, რომ პერსონალური მონაცემები წაშლილია მომხმარებლის მოთხოვნით.

ცვლილებების/დამატებების შეტანა
კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად, ნებისმიერ დროს განახორციელოს ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. აღნიშნულ შემთხვევაში  ცვლილებები ან/და დამატებები დაუყოვნებლივ აისახება წინამდებარე დოკუმენტში და ვებ-გვერდის ისეთ თვალსაჩინო ველებში, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებელთა დროულ ინფორმირებას. მომხმარებელი ვალდებულია პერიოდულად ამოწმოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დოკუმენტი.

პერსონალურ მონაცემთა გაზიარება
წინამდებარე ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და მესამე პირთათვის გაზიარების პოლიტიკა ეხება მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც კომპანიას გადაეცა მომხმარებლების მიერ ვებ-გვერდით სარგებლობისას.

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების გაზიარება კომპანიას შესაძლოა დასჭირდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, აგრეთვე ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც ევალებათ პროდუქციის ან/და მომსახურების მიწოდება/ გაწევა. აღნიშნული მომსახურების გაწევისას მხარეები ვალდებულნი არიან განაცხადონ, რომ დაიცავენ მომხარებელთა მონაცემების კონფიდენციალურობას.

კომპანია უფლებამოსილია საკუთარი სამართლებრივი ინტერესებისა და უფლებების დაცვის მიზნით მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები გადასცეს მესამეპირ(ებ), რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპანიის უფლებების დაცვას, მაგალითად: სასამართლო, ადვოკატი და სხვ.

კომპანიის მიერ მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების მესამე პირთათვის გადაცემა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია გადაცემის მიზნებისთვის.

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების მესამე პირთათვის გაზიარების შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია შეინახოს ინფორმაცია თუ ვის მიმართ, რა საფუძვლით და რა ტიპის პერსონალური მონაცემების გადაცემა განხორციელდა. აღნიშნული ინფორმაცია ინახება მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების შენახვის განმავლობაში.

მზა  ჩანაწერები (Cookies)
კომპანია იყენებს მზა ჩანაწერებს მომსახურეობის ხარისხის სისტემატიური გაუმჯობესების, მომხმარებელთა ქცევებზე დაკვირვებისა და კომპანიის გამოცდილების განვითარების მიზნით.

ვებ გვერდზე მზა ჩანაწერების გამოყენების მიზანია:
(1)
ვებ გვერდის გამართულად მუშაობისა და მომხმარებელთათვის გაწეული მომსახურების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;
(2)
ვებ გვერდის სერვისების შესაბამისობაში მოყვანა მომხმარებელთა მოთხოვნებთან;
(3)
ვებ გვერდზე მომხმარებელთა ნაკადის კონტროლის, სტატისტიკის წარმოებისა და მარკეტინგული საკითხების განხორციელების მიზნით;
(4)
კომპანიის დამომხმარებელთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

ინფორმაციისდაცვისსხვადასხვასაკითხები
კომპანიას ეკრძალება გამოიყენოს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები გარდა იმ მიზნებისა, რაც განსაზღვრულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. მომხმარებელთა მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემები ხარისხდება და ინახება მონაცემთა დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ.

ვებ გვერდი და კომპანიის მიერ უზრუნველყოფილი მომსახურება ხელმისაწვდომია 18 წელს მიღწეული პირებისათვის, შესაბამისად, თუკი კომპანიას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ მომხმარებელი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირია, მისი პერსონალური მონაცემები წაიშლება ვებ-გვერდიდან. აღნიშნულ პოლიტიკას ადავებ-გვერდის წესებსა და პირობებზე თანხმობის განცხადებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ არის 18 წლის ასაკს მიღწეული პირი.

მონაცემთა მფლობელი პასუხისმგებელია, რომ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში არსებული ინფორმაცია არის სრული, ზუსტი და განახლებული. აგრეთვე, ინფორმაციებში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩაასწორებს მათ. კომპანიას არეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ მონაცემთა მესაკუთრის მიერ მოწოდებული მონაცემები არ არის განახლებული/სწორი.

კომპანია უზრუნველყობს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების (მათ შორის ავტორიზაციისათვის საჭირო იდენტიფიკატორების) დაცვას. მომხმარებელი ვალდებულია საკუთარი იდენტიფიკატორების მესამე პირის მიერ არამიზნობრივად გამოყენების თაობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალოს ისინი.

კომპანიას შეუძლია მომხმარებელთა პირადი მონაცემების გამოყენება მათთვის სათანადო პროდუქციის ან/და მომსახურების შეთავაზების მიზნით. კომპანია აღნიშნულ მარკეტინგულ შეთავაზებებს ახორციელებს მომხმარებელთა საჭიროებების, ინტერესების და სურვილების მიხედვით. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს კომპანიას აღნიშნული შეტყობინებების გაგზავნის შეწყვეტი სმოთხოვნით. ვინაიდან რა კომპანია დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება მომხმარებელთა ინტერესებს, ასეთი მოთხოვნის შემთხვევაში იგი დაუყოვნებლივ შეწყვეტს მარკეტინგული შეტყობინებების გაგზავნას.

კონფიდენციალურ მონაცემებთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში მომხმარებლებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ კომპანიას ვებ გვერდზე განთავსებული საკონტაქტო მონაცემების მიხედვით.

წინამდებარე პოლიტიკით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.