დაბრუნების პოლიტიკა

შეკვეთის გაუქმების, გადაცვლის და უკან დაბრუნების პირობები

მყიდველს აქვს უფლება საკუთარი სურვილით გააუქმოს, გადაცვალოს ან/და უკან დააბრუნოს შეკვეთა.

ა) მიწოდებამდე შეკვეთის შეცვლა/გაუქმება:

1. მიწოდებამდე შეკვეთის შეცვლა/გაუქმება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევა არ არის დაწყებული.

2. შეკვეთის შეცვლა/გაუქმების შესახებ აუცილებელია დროულად ეცნობოს გამყიდველს სატელეფონო ან/და ელ. ფოსტის საშუალებით.

3. იმ შემთხვევაში თუ მომსახურების გაწევა დაწყებულია აღნიშნული მომსახურების გაუქმება შეუძლებელია და წარმოშობილ ხარჯებს დაფარავს მყიდველი.

ბ) მიწოდების შემდეგ შეკვეთის შეცვლა/დაბრუნება ან/და გაუქმება:

1. მყიდველის სურვილით შეკვეთის შესაცვლელად/გასაუქმებლად აუცილებელია 10 (ათი) კალენდარული დღის მანძილზე ეცნობოს გამყიდველს სატელეფონო ან/და ელ. ფოსტის საშუალებით. წარმოშობილ ხარჯებს დაფარავს მყიდველი. უკან დაბრუნებული პროდუქცია უნდა ჩაბარდეს ნივთობრივად უნაკლო და არ უნდა იყოს გამოყენებული. მყიდველი უფლებამოსილია, მოითხოვოს შეცვლა/დაბრუნება თუ პროდუქცია არ ჩაბარდა უნაკლო ან მისი აღწერა არ ემთხვევა ვებსაიტზე მოცემულ მონაცემებს. წარმოშობილ ხარჯებს დაფარავს გამყიდველი. პროდუქცია რომელზეც არ ვრცელდება უკან დაბრუნების პირობები

ა) პარფიუმერია და კოსმეტიკა;

ბ) მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის საცურაო და პლაჟის კოსტიუმები და თეთრეული;

გ) ქალის საღამურები და პენუარები;

დ) პროდუქცია რომლის შეძენაც მოხდა ფასდაკლების/ აქციის პირობებში.